Wat is nu verplicht bij transportpallets.

Sinds 2018 hebben we in België verplichtingen als we goederen op pallets voor vervoer aanbieden.

Wegcode Vlaanderen:
Art 45 bis § 3.

Als de primaire verpakking (1) of laadeenheid (2) van een goed beschadigd is of niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die onbeschadigd en stevig genoeg is om een afdoende ladingzekering mogelijk te maken.
De verlader bezorgt de vervoerder waarop hij een beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen. Die informatie bestaat minstens uit:
     1° de aard van de laadeenheid;
     2° de massa van de lading en elke laadeenheid;
     3° de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet in het midden ligt;
     4° de buitenafmetingen van elke laadeenheid;
     5° de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast;
     6° de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is opgenomen in bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage van de normen IMO/UNECE/ILO;
     7° alle aanvullende informatie die vereist is voor de juiste zekering.
De Laadeenheid of pallets moet Transportveilig zijn en omschreven zoals hierboven voorzien, bovendien moet deze informatie vooraf schriftelijk aan de vervoeder worden overgemaakt.

Dezelfde wetgeving voorziet nog een aantal verplichtingen voor de betrokkene:
2° de verpakker voldoet aan de volgende voorwaarden:
     a)hij beschrijft de goederen. Die beschrijving bevat minstens de informatie

3° de verlader voldoet aan de volgende voorwaarden:
     c) hij verstrekt de informatie, vermeld in het derde en vierde lid;

4° de verzender voorziet in alle nodige documenten, met daarin minstens:
     a)een correcte beschrijving van de goederen;
     b)alle informatie die nodig is voor de juiste verpakking;

EUMOS 40509 

Niet onbelangrijke is de bepalingen  waaraan de zekeringsmethoden en midden MOETEN voldoen:

De zekeringsmethoden en –middelen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van de onderstaande normen: EUMOS 40509 Vervoer – Verpakking

Om niets aan de verbeelding over te laten zijn aan de bevoegde Minister schriftelijk vragen gesteld of het juist is dat ieder pallet met goederen op onze wegen omschreven moet zijn in de vermelde 7 punten en of alle vervoersverpakkingen getest moeten zijn volgens de Eumos 40509 methode. Hieronder het integrale antwoord.

van STEVE VANDENBERGHE datum: 19 maart 2018

aan BEN WEYTS, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Op 17 november 2017 werd een besluit van de Vlaamse Regering „tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering‟ genomen.
Deze wijzigingen zijn zeer ingrijpend met verregaande gevolgen voor de industrie en verladers en roept een aantal vragen op:

 Vraag 1: Moeten/mogen wij er van uitgaan dat iedere laadeenheid op Vlaamse wegen op dergelijke wijze moet omschreven zijn?
 Vraag 2 : verderop in de wijziging is opgenomen dat “De zekeringsmethoden en –middelen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van de onderstaande normen:·voor verpakkingen is dit EUMOS 40509 . Moeten /mogen wij hieruit concluderen dat iedere verpakking die voor vervoer aangeboden wordt aan deze norm moet voldoen ?

antwoord:

1. Artikel 45bis, §3 Wegcode formuleert een verplichting aan de verlader om de vervoerder alle informatie te verschaffen die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen.
Dit artikel geldt, zoals in artikel 45bis, §1 Wegcode beschreven staat, voor de voertuigcategorieën N2, N3, O3, O4, en T, met een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van 40 km/u. Hierbij geldt een uitzondering voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die uitsluitend worden gebruikt door kermiskramers en die eigen zijn aan dat beroep.
Wanneer er in het Vlaamse Gewest vervoer van goederen plaatsvindt met één van deze voertuigcategorieën en er sprake is van een verlader en een vervoerder, moet de verlader inderdaad iedere laadeenheid (gedefinieerd in artikel 45bis, §3, eerste lid Wegcode) op dergelijke wijze omschrijven.
2. Ook hier geldt dat iedere verpakking die in het Vlaamse Gewest wordt vervoerd door de voertuigen van de categorieën N2, N3, O3, O4, en T, met een door het ontwerp bepaalde maximumsnelheid van 40 km/u, aan de EUMOS 40509 norm moet voldoen.

 Wenst u meer informatie twijfel niet ons te contacteren: info@cs-ts.be of +32(0) 475 58 22 03

(1) 1 DECEMBER 1975. – Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.[BS 09.12.1975]
2.60. “Primaire verpakking”, verpakking die de goederen als eerste omsluit.
(2)§ 3. In deze paragraaf wordt verstaan onder laadeenheid: een hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.