Wetgeving

EUMOS 40509: het wettelijk kader van inzake transportverpakking en het testen ervan.

In het kader van het zogenaamde “Roadworthiness” package voorziet de Europese regelgever in een wetgevend kader voor ladingzekering van bedrijfsvoertuigen (onder meer alle voertuigen met een maximummassa boven de 3,5 ton). Dit kader is opgenomen in art. 13 van de richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen.

Bij verder nazicht van annex III blijkt dan dat er niet enkel in controle is voorzien van de wijze waarop de lading op het voertuig is vastgezet, doch dat er ook wordt gekeken naar de transportverpakking van de lading. Daarbij stelt zich met name de vraag of de transportverpakking wel op voldoende wijze een correcte zekering van lading toelaat!
Specifiek wat de verpakking betreft, verwijst de regelgeving naar de Europese norm EUMOS 40509. (zie annex III.5).  Deze norm beschrijft een testmethode om de deugdelijkheid van de transportverpakking van een lading te testen.

Er bestaan met name de volgende strafrechtelijke regionale regelgevingen ter zake:

  • Vlaanderen: De herziening van art. 45bis van de Wegcode ingevolge het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering, wat Vlaanderen betreft
  • Wallonië : L’arrête du Gouvernement Wallon du 6juillet 2017 relatif au contrôle techniqueroutier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger.
  • Brussel : L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l’étranger.

Deze 3 wetgevingen zijn verschillend doch gelijklopend. Alle 3 verplichten ze laadeenheden (pallets) te beschrijven in 6 punten maar tevens dat deze laadeenheden aan de EUMOS 40509 normering moet onderworpen worden.

Deze testmethode laat daarbij uitdrukkelijk toe om bepaalde types van laadeenheden met hun verpakking te gaan certificeren voor bepaalde krachten (uitgedrukt in G-krachten).  Er is wat discussie over wat nu juist een transportveilige verpakking is en met name aan welke G-krachten een verpakking moeten kunnen weerstaan om als transportveilig, in het kader van de wetgeving, te worden beschouwd. De European Best Practices Guidelines on cargo securing for Road Transport, die ook juridisch erkend zijn in de Belgische Wetgeving (zie dienaangaande wat bijvoorbeeld Vlaanderen betreft art. 45bis §6 1 van de Wegcode), voorzien in een minimum van 0,5G.

CS-TS levert u een transportveilig attest wanneer uw laadeenheid 0,5G doorstaat.

De EUMOS 40509 norm

De nieuwe wetgeving ladingzekering 2019 betreft de basisregels ladingzekering voor wegvervoer.  Deze ladingzekering wetgeving bepaalt hoe een laadeenheid (pallet) moet gebundeld en verpakt zijn.  Onderstaand art.45bis gaat daar dieper op in.

Art 45 bis § 3
laadeenheid: een hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.

ls de primaire verpakking of laadeenheid van een goed beschadigd is of niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die onbeschadigd en stevig genoeg is om een afdoende ladingzekering mogelijk te maken.

De verlader bezorgt de vervoerder waarop hij een beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen. Die informatie bestaat minstens uit:

  1. de aard van de laadeenheid;
  2. de massa van de lading en elke laadeenheid;
  3. de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet in het midden ligt;
  4. de buitenafmetingen van elke laadeenheid;
  5. de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast;
  6. de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is opgenomen in bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage van de normen IMO/UNECE/ILO

 

Art 45 bis § 6
De zekeringsmethoden en –middelen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van de onderstaande normen:

EUMOS 40509 Vervoer – Verpakking

Op 19 maart 2018 werd aan de toenmalige bevoegde Minister van Mobiliteit Ben Weyts de schriftelijke vraag gesteld of het klopt dat de wetgever bedoeld dat ieder pallet op Vlaamse wegen aan een Eumos 40509 test onderworpen moet worden. het antwoord was ondubbelzinnig:

“hier geldt dat iedere verpakking die in het Vlaamse Gewest wordt vervoerd door de voertuigen aan de EUMOS 40509 norm moet voldoen.”

Minister Weyts

Begin 2023 maakte ook de Belgische politie haar standpunt aangaan de Eumos40509 certificering duidelijk in een schrijven, “Wanneer zaken niet aan de normering voldoet zal dit als een “gevaarlijke” inbreuk worden gecatalogeerd bij een onmiddellijk inning, dit betekent 1.000€ maar ook dat er een einde gesteld moet worden aan de overtreding. Het is dus heel aannemelijk dat er immobilisatie van het voertuig volgt tot wanneer geen testverslag kan worden voorgelegd”