Algemene voorwaarden

DEEL 1. ALGEMEEN

I. DEFINITIES

Onder “CS-TS” in de algemene zin van het woord wordt verstaan de onderneming CS-TS BV, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen, district Merksem, Leiebos 21 bus 97.

Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die een topdracht verstrekken aan, of, meer algemeen, een rechtsverhouding aangaan met CS-TS, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg persoonlijk borg stelt voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen zelfs zo hij dit voor rekening van een derde doet.

 

II. TOEPASSINGSGEBIED

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met CS-TS. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met CS-TS. Door de loutere aanvaarding van de aanbieding en het geven van de opdracht, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de algemene voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken verbinden CS-TS slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door CS-TS zijn bevestigd.

 

III. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het geven of verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders door CS-TS vermeld.

Mondelinge orders zijn pas definitief aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd binnen de 24 uur of het order door CS-TS in uitvoering is genomen.

Schriftelijke bevestigingen dienen zo volledig mogelijk opgegeven te worden met alle informatie nodig voor het correct uitvoeren van de opdracht (aard en aantaltesten, locatie, aanwezige apparatuur en vorklift, gewicht, waarde en wrijfcoeëfficienten enz.).

Deze informatie dient voldoende op voorhand in het bezit de zijn van CS-TS teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren zoals gevraagd.

CS-TS houdt zich het recht voor op een te weigeren ondanks gedane aanbiedingen.

 

IV. UITVOERING VAN OPDRACHTEN

CS-TS is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Levering van wettelIijk goedgekeurd stellingmateriaal en/of hijswerktuigen, zoals minstens een vorklift, geschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, alsmede aansluiting en levering van elektriciteit, warmte, verlichting en water volgens de geldende Belgische normgeving, dient verzorgd te worden door en geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de medewerkers van CS-TS de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld.

Daarnaast draagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden van CS-TS plaats hebben op een locatie waar de opdrachtgever de (gedeeltelijke) supervisie heeft, er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.

De opdrachtgever zal CS-TS te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Hieronder worden mede begrepen de hieronder bedoelde veiligheidsbepalingen.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van CS-TS geleden zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van een medewerker), welke uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmeeverband houdt.

Eveneens zal de opdrachtgever CS-TS vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als voornoemd.

 

V. PRIJZEN

CS-TS is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen. Deze tarieven zijn gebaseerd op dag of halve-dagprijzen en dit op basis  van een normale werkdag van 7 uur.

CS-TS is bevoegd de overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven gebaseerd zijn daartoe aanleiding geven.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden verplaatsingskosten in rekening gebracht per uitgevoerde opdracht of dag en dit aan 2 EUR/kilometer.

Door CS-TS genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief BTW of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk alsmede werk op een algemeen erkende feestdag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, tegen de daarvoor toepasselijke tarieven.

ledere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van CS-TS komen en/of redelijkerwijze niet door CS-TS konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever en wordt aangerekend aan het overeengekomen tarief voor dag of halve-dag prestaties.

 

VI. BETALING

Alle facturen van CS-TS aan de opdrachtgever dienen binnen de vijftien dagen na factuurdatum op de door CS-TS aangegeven wijze voldaan worden, behoudens andersluidende vervaldatum schriftelijk toegestaan door CS-TS.

Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 10.000,00 EUR alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand  als een volledige maand wordt aangerekend.

CS-TS is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en schadevergoeding, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening/compensatie te beroepen.

 

VII. MEERWERK

Indien een uitbreiding of wijziging van de opdracht leidt tot een verhoging van de prijs of tot verlenging van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste periode zal CS-TS de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen voordat tot uitvoering van de gewijzigde opdracht wordt overgegaan.

Indien door additionele wensen van de opdrachtgever welke leiden tot wijziging van de overeengekomen werkzaamheden de prestaties die CS-TS op grond van deze overeenkomst moet leveren worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor aanvullende vergoeding in aanmerking komt overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

Indien CS-TS meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. CS-TS zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn voor voltooiing van de werkzaamheden, alsmede van de gevolgen voor de geraamde kosten.

 

VIII. TERMIJNEN

Door of aan CS-TS opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als vervaltermijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient CS-TS derhalve, in die gevallen waarin de prestatie nog mogelijk is, in gebreke te worden gesteld, waarbij CS-TS een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. CS-TS is in een dergelijk geval niet schadeplichtig.

 

IX. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij.  Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de(inhoud van de) overeenkomst.

De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van deovereenkomst door CS-TS  betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover CS-TS voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven. De opdrachtgever geeft wel onherroepelijk toestemming aan CS-TS om het uitvoeren van opdrachten bij de opdrachtgever wereldkundig te maken, onder meer in commerciële geschriften, publicaties, website e.d., behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst in de bijzondere voorwaarden van de opdracht.

Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie te verzekeren.

Partijen zullen er voor zorgdragen dat hun werknemers en derde-medewerkers de geheimhoudingsplicht naleven.

Onverminderd het voorgaande is CS-TS met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden bevoegd gegevens te verstrekken of inzage te geven in dossiers aan de bevoegde autoriteiten waaronder accrediterende instellingen, indien zulks wordt geëist.

 

X. AUTEURSRECHTEN

De intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, certificaten, adviezen, audiovisuele materialen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen, dan wel middels andere telecommunicatiemiddelen uitgebrachte on-line rapportages) berusten uitsluitend bij CS-TS.

Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens CS-TS heeft voldaan en nadat hij voorafgaande schriftelijke toestemming van CS-TS heeft verkregen.

 

XI. OVERMACHT

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan CS-TS kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van CS-TS niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding.

Indien CS-TS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel afzonderlijk te factureren.

Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake indien de nakoming wordt verhinderd door stakingen uitsluitingen, oproer, epidemieën, ongeregeldheden, opstand, maatregelen van overheidswege en/of andere bevoegde instanties, ongelukken en overige belemmerende omstandigheden buiten de invloed van CS-TS.

CS-TS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CS-TS haar verbintenis had moeten nakomen.

 

XII. ONTBINDING – ANNULERING

Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, buiten de wil van CS-TS om, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan CS-TS een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 20% van de overeengekomen prijs.

Indien de ontbinding na 14 uur de dag voor de aanvang van de opdracht wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de overeengekomen prijs.

 

XIII. KLACHTEN

De opdrachtgever dient ingeval van klachten ten aanzien van de werkzaamheden van CS-TS te reclameren binnen drie werkdagen nadat hij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op bijvoorbeeld schadevergoeding en/of herstel van de onregelmatigheden.

Klachten dienen te worden gemeld per aangetekende brief, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen rapport- en certificaatnummers.

De eventuele rechten van de opdrachtgever uit hoofde van een tijdig ingestelde reclame vervallen indien de opdrachtgever CS-TS niet uitnodigt voor het bijwonen van een door hem te houden expertise of indien de opdrachtgever CS-TS de mogelijkheid tot het houden van een contra-expertise onthoudt.

Indien CS-TS de klacht gegrond acht zal CS-TS voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen, binnen de grenzen van aansprakelijkheid zoals bepaald sub XIV.

Ook indien de opdrachtgever tijdig een klacht formuleert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.

 

XIV. AANSPRAKELIJKHEID

CS-TS neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.

CS-TS is niet aansprakelijk voor enige schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CS-TS, haar bestuurders of derden waarvoor zij instaat.

CS-TS zal sowieso niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade, behoudens in geval van opzet.

Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van CS-TS beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal het terzake van de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte honorarium.

CS-TS zal te allen tijde gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.

leder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat CS-TS schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen 6 maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld.

De opdrachtgever zal CS-TS ten allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor CS-TS jegens de opdrachtgever overeenkomstig deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn. De opdrachtgever zal in het hiervoor bedoelde geval CS-TS tevens schadeloos stellen voor de kosten, schade en interesten, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.

CS-TS zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten en/of certificaten genomen worden, door de opdrachtgever of door derden.

 

XV. OVERDRACHT

De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CS-TS.

 

XVI. OVERNEMING VAN PERSONEEL

Geen der partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

XVII. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

CS-TS en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.

Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn exclusief bevoegd de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van CS-TS.

 

XVIII. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven.

 

DEEL 2. TESTEN & CERTIFICATIE

XIX. TESTEN CONFORM EUMOS 40590

CS-TS kan testen uitvoeren conform EUMOS 40590 zoals voorzien in art. 13 van de richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen. De richtlijn is hier te raadplegen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02014L0047-20140519.

Deze norm EUMOS 40590 beschrijft een testmethode om de deugdelijkheid van de transportverpakking van een lading te testen. (zie: https://eumos.eu/quality-standards/)

Voor het uitvoeren van dergelijke testen , voorziet de opdrachtgever in een voldoende grote testzone van minstens 30 op 30 meter. De testzone dient volkomen vlak te zijn om de testen correct te kunnen uitvoeren. De klant voorziet, zo mogelijk, een electriciteitsvoorziening van 380V 63A. Zo dit niet mogelijk is, dan zal de klant dit bij de aanvraag van de testen duidelijk doorgeven.

De opdrachtgever zal de te testen goederen (paletten, bakken enz …) aan de rand van de testzone voorafgaandelijk aan de aanvang van de testen klaarzetten.

De opdrachtgever zal minstens voorzien in een heftruck ten einde de te testen goederen op de testbank te plaatsen. Het plaatsen van de goederen van aan de rand van de testzone op de testbank zal geschieden door een medewerker van CS-TS net als het terugbrengen ervan tot aan de rand van de testzone.

Een en ander zal geschieden met inachtname van art. IV van deze voorwaarden, waarbij de opdrachtgever instaat voor voldoende veiligheid en voor de deugdelijkheid van de heftruck.

De aansprakelijkheid van CS-TS tijdens het testen, voor het gebruik van de heftruck wordt geregeld conform art. XIV. van huidige voorwaarden.

Wat de goederen betreft, neemt de opdrachtgever er kennis van dat bij de test de goederen noodzakelijkerwijze aan een versnelling en abrupte afremming worden onderworpen, waarbij een gebrek aan stabiliteit en/of verpakking noodzakelijkerwijze kan leiden tot beschadiging van de goederen en van de testbank. De opdrachtgever aanvaardt voorbehoudsloos het risico van beschadiging van de goederen en zal CS-TS vrijwaren voor alle schade aan de testbank en/of het voertuig waarop de testbank staat in zo verre deze door de testen worden beschadigd.

 

XX. CERTIFICATIE CONFORM EUMOS 40590

CS-TS kan ingevolge uitgevoerde testen, de stabiliteit van de goederen zoals zij zijn verpakt tijdens de test certificeren conform EUMOS 40590. Het certificaat certificeert de stabiliteit van de goederen zoals zij zijn verpakt en gestabiliseerd tijdens de test.

De geldigheid van het certificaat gaat in op het moment dat CS-TS het besluit neemt om een certificaat toe te kennen. Indien CS-TS besluit het certificaat op grond van testresultaten niet toe te kennen staat hiertegen geen verzet, beroep of enig rechtsmiddel open.

Het certificaat is uitsluitend geldig voor de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor het is uitgegeven. Het certificaat kan niet aan derden worden overgedragen.

De geldigheid van het certificaat vervalt:

  • aan het einde van de geldigheidsperiode als aangegeven op het certificaat;
  • bij beëindiging van de overeenkomst;
  • indien (het recht op het voeren van) het certificaat niet te goeder trouw, onjuist of oneigenlijk wordt gebruikt.

CS-TS heeft het recht om een toegekend certificaat te schorsen:

  • indien niet wordt voldaan aan de geldende eisen op het moment van test, audit of schouwing en tijdens het gebruik van het certificaat
  • indien niet wordt voldaan aan op voorhand overeengekomen aanpassingen van de eisen tussentijds;
  • indien de verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst niet worden nagekomen door de opdrachtgever en/of gecertificeerde, waaronder de niet-betaling van de prijs als overeengekomen tussen partijen, ook voor andere opdrachten dan de opdracht die leidt tot certificatie

De schorsing wordt schriftelijk gemeld aan de gecertificeerde en gaat in 5 dagen na de dagtekening van het bericht, dat per aangetekende post wordt verzonden. De schorsing is een tijdelijke maatregel, die een periode van drie maanden niet zal overschrijden.

Indien in de periode van schorsing de tekortkoming(en) niet is (zijn) weggenomen, wordt het certificaat ingetrokken. De intrekking wordt schriftelijk gemeld aan de gecertificeerde en gaat in 3 dagen na de dagtekening van het bericht, dat per aangetekende post wordt verzonden.

Bij verval en bij intrekking dient het certificaat onmiddellijk en per aangetekend schrijven aan CS-TS te worden gezonden en dient de voormalig gecertificeerde zich te onthouden van elk verder gebruik van of verwijzing naar het certificaat of het certificatie-merk.

Bij overtreding hiervan verbeurt deze een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van tweeduizendvijfhonderd Euro (€ 2.500,=) per overtreding.

Aan intrekking kan door CS-TS passende bekendheid worden gegeven. De kosten hiervan worden door de voormalig gecertificeerde vergoed.

De gecertificeerde verplicht zich om gedurende de geldigheidsduur van het certificaat steeds aan de certificatie-eisen te voldoen zoals die gelden op het moment dat het certificaat is verleend, alsmede aan aanpassingen vanaf de ingangsdatum daarvan. Zij neemt hiertoe voldoende maatregelen. Dit houdt onder meer in dat zij het certificaat enkel mag aanwenden voor goederen die op dezelfde wijze zijn verpakt en gestabiliseerd als op het ogenblik van de test.

Gedurende de periode van geldigheid van het certificaat heeft de gecertificeerde het recht om te refereren aan het certificaat en het certificatie-merkteken te voeren. Het is onder bepaalde door CS-TS te stellen voorwaarden toegestaan om producten en verpakkingen te kenmerken met het certificatiemerk, waarbij dit uiteraard enkel kan worden aangewend voor goederen die op dezelfde wijze zijn verpakt en gestabiliseerd als op het ogenblik van de test.

Indien het certificatie-merk wordt gevoerd na verval van de geldigheid van het certificaat, dan wel tijdens de geldigheid van het certificaat het certificatie-merk niet te goeder trouw, onjuist of oneigenlijk wordt gebruikt, dan verbeurt de gecertificeerde een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van twaalfduizendvijfhonderd Euro (€ 12.500,00) per overtreding per dag.

CS-TS heeft in een zodanig geval tevens de bevoegdheid de autoriteiten en de in kennis te stellen. Bovendien zal het certificaat vanaf het moment dat onterecht gebruik van het certificatie-merkteken wordt vastgesteld, onvermijdelijk de onmiddellijke intrekking van alle certificaten van de opdrachtgever tot gevolg hebben.

Publicatie, op welke wijze dan ook, van door CS-TS aan de gecertificeerde uitgebrachte rapporten c.q. brieven zal door de aanvrager c.q. de gecertificeerde slechts mogen geschieden voor publicatie in hun geheel en in de taal waarin ze zijn gesteld. Voorafgaande schriftelijke goedkeuring door CS-TS dan wel is in alle gevallen van publicatie vereist.

De certificatie wordt apart van de prijs van de opdracht vergoed aan de bijzondere voorwaarden als overeengekomen in de opdracht en dit per certificaat.